1.      Contactgegevens
Handelshuis Bouwman B.V.
Winkelskamp 6
7255 PZ  Hengelo GLD
info@handelshuisbouwman.nl

2.      Omgang met persoonsgegevens
Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Handelshuis Bouwman B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

3.      Persoonsgegevens die wij verwerken
Handelshuis Bouwman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
NAW-gegevens | Telefoonnummer | E-mailadres | Betalingsgegevens | IP-adres
Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 4.

  

4.      Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Handelshuis Bouwman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Het afhandelen van klachten via onze website
Handelshuis Bouwman B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
Handelshuis Bouwman B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5.      Registreren Mijn Account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Toegang Mijn Account
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.
Contactformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen om vragen te stellen. Hierbij wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden over natuur- en gezondheidsproducten, evenementen, actualiteiten en onze diensten. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.
Ander contact
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via:
Post | e-mail | social media | telefoon.

 

6.      Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
Handelshuis Bouwman B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld.
De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

7.      Delen van persoonsgegevens met derden
Handelshuis Bouwman B.V. deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Handelshuis Bouwman B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van websites, applicaties en CRM.
Met uw toestemming
Daarnaast kan Handelshuis Bouwman B.V. uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan andere partijen verstrekken. Dit doen wij alleen na u te hebben geïnformeerd en met uw nadrukkelijke toestemming.

8.      Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Handelshuis Bouwman B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Handelshuis Bouwman B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we gepersonaliseerde content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

  

9.      Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij Handelshuis Bouwman B.V. in te trekken. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@novaro-pharma.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10.   Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Handelshuis Bouwman B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@handelshuisbouwman.nl.

11.   Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.